Podróż do Ziemi Świętej

Strona główna dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 dzień 8

Reportaż Gerarda Sacherskiego 
z podróży do Ziemi Świętej w 2001 r.

Najsamprzód Gerard pisoł nom, ale nikaj nie pojechoł...  

... Alech sie wczoraj zmachoł.     
Jak my juz przilecieli do Tel Aviv-u toch boł cołki mokry, niy wiym czy z inkszygo luftu, czy ze strachu przed zamachym. Jak my już jechali autobusym do granicy z Egiptym toch se pedziol - to co zowdy padoł moj świger - czy jo kumuś co zrobioł, coby sie na mje zamachowali ?  I już mje strach łodszed.
Lo piyrszyj w nocy polezli my, ino Ci z dobrom kondycjom - na Gora Synaj po arabsku Ras Safsafa. Tam my łodprowili mszo na kieryj, nasz kapelonek doł mi do trzimanio dwie tabulki kamiynne - godom Wom takie ciynżkie, skuli tych dziesiyncio przykozań - coch mysloł ,że sie załomja. Ale inoch sie wspomnioł naszygo Hanysa kiery jeszcze barzi ciyrpi, zarozki mi przeszło. Spali my potym jak janiołki ino jak mi sie snioło ,co cołko gora sie trzynsie, pierony kulajom i łokropno chmura nos łoblazła, ażech kamratow potracioł - toch sie łobudzioł a moja ślubno mi pado - słyszołes jak tompło na dole? Dzisioj byda zwiydzoł klasztor św. Katarzyny i akwaryjon Morza Czerwonygo. Już sie raduja boch łobiecoł mojij cerze - tyż Kaśce - co Jij jakoś pamiontka prziwieza , a we tym akwaryjomje nareszcie se łobejża te piykne i srogie ryby, bo za bajtla - kiej żech rod nurkowoł na bagrze - toch ino widzioł sztichloje i stare szkarboły.

I tak już mijo trzeci dziyń mojij pielgrzymki do ziymi świyntyj - wieczor Wom jeszcze naszkryflom, czy mje tam jakie rekiny niy zeżarły.   

Zdonżołech jeszcze wczoraj łodwiydzić Hanysa w Al-Ochoj-cu. Mo sie dobrze ino mierznie Mu sie samymu na sali. Łostawiołech mu klawiatura do „eriksona” coby niy łogup przi szukaniu tastow na komorze, kiej bydzie klupoł do Krzinki. Przyszołech w som roz jak potrzebowoł lyki z aptyki. Ciepnoł zamowiynie sms-ym i już je mioł.     
Pokozoł mi tyż na plecach te czorne fleki jak Go Tyjokowe lykorze badali - jak Lon to borok zmyje to jo niy wiym, możno zojrom :-)? Ale nojbarzi mi sie chciało śmioć jak ech łobejrzoł łobolałe poluchy łod wyzgiernyj masarzystki, cołkie spuchniynte. Lona mi pado - co tam we Krzince tak mizernie futrujom, co tyn Hanys jest taki chudy. Przeca, jak żech przejechała po Jego ziobrach toch myslała że robia pranie na waszbrecie.
      
Boroczek Hanys chcioł iść na przepustka ale Mu niy dali - bo godajom - co takigo sygnalu czasu to ani we Krakowie u Gorola niy nadowajom jak u Hanysa. Ciengiym Mu piko komorka - bo to przyjociele lo Niym pamiyntajom i ciepiom sms-y. A Ci ze somsiednij sale padajom - to musi być jakiś ważny chop - bo jest durś na podsuchu.
  We  ftorek jak zdonża łoblecieć Gora Błogosławiyństw i Jezioro Galilejskie to przykludza „Fala” abo „Zyrafa” do Hanysa - myśla, co starzi bywalcy do mje dołonczom ? Umowiymy sie na dwanosto..... przez komorki.  
        

Mocie pozdrowienia łod Gorola ze Krakowa - suchołech hyjnału i  przewożnie wyłonczom radiok jak strażok robi to krotkie tut !  A terozki ech sie zagapioł i nogle suchom a tu : Halo, halo, tu godo Gorol - mom zepsuty interklawiyr i niy umja se z Wami poberać toż fto mje słyszy niych pozdrowi kamratow ze Krzinki.                               

Toż kończa klupanie bo coś tam na wiyrchu grzmi – „Ty pieronie , idziesz te georginie wykopywać czy ci tam mom zlyź na doł”. 

                                    Trzimejcie sie ciepło z Ponboczkym ! - Gerad.  

Witom Wos piyknie !

Moc sie raduja, co niykierym dołech mojom rajzom do Ziymi Sfiyntyj trocha szpasu i możliwości łoderwanio sie łod tygo wirusowo-burego życio.

Poru wiedziało, że mom jechać i że juzech zaciongnoł pożyczka coby być tam kaj przed dwoch tysionczkow lot dzioło sie to, co wycisnyło taki piykny sztympel na cołki sfiot. No i niy udało mi sie.

Bardzo dobre biuro pielgrzimkowe z Katowic, z kierym miołech z mojymi kamratami hutnikami jechać, musiało dlo naszygo bezpieczyństfa zrezygnowac z pielgrzymki.

Bołech dobrze przyrychtowany do tyj Via Sacra. Lobstawiołech sie przewodnikami i postanowiołech przejechać sie wirtualnie punkt po punkcie podług planu, a że nojlepij ze sfojom radościom podzielić sie z przocielami, toch szkryflol do Wos na Krzinka takie troszka zmyślone przigody. A że z natury żech je wesoły toch troszka to łokrasioł szpasym.

Niy biercie mi tego za złe - fakty i opisy mjyjsc som podług nojlepszych przewodnikow po starym i nowym testamyncie - toż, niy wiela Wom zamonciło we głowach.

Zycza wszystkim i sia tyż, coby My kiejś połoglondali se cołki śfiat - ino bez strachu.

A teroski poczytejcie se dzień po dniu jak było kiejsik już spełniły się marzenia Gerarda.