Ojgyn z Pnioków

Strona główna

Nr01_2002 Klachy z Pniokow

Dwatydniowy fajer.

No, toż momy dwa tydnie laby za sia. Co jo godom dwa tydnie ? A dyć kiej się fto poradzioł richtik zwyrtnońć to mog i szesnoście dni babie w doma zawodzać. Przeca kiej ino dwacet piyrszygo grudnia łostatni roz przikwanckoł się z roboty do chałpy to dziepiyro siodmygo stycznio po Trzech Krolach poszoł nazod do werku. Tela czasu fraj to tak choby fto fuknoł kepkom na ibera. Przecamć tego bali i amerikański kapitalizmus niy szczimo. Jo się tam ci dyć niy tropia ło tyn ichni kapitalizmus ino ło mo9je leberka i basisko. Po tym godnym i zilwestrowym jodle i słepaniu toch niy mog przińść do sia. Morzisko mom nikiej sto dioskow a grace mi dyrgocom, iże kiej się u Pyjtra kca szluknońć piwa to łon mi je musi wloć do kany bo inakszij pokiel się luchna, to poła zajdla mi się wyszelonto na dyliny.

Nale, jo niy ło gupotach chcioł szkryflać ino ło tym co nom latoś jesce te kamraty łod Millera wyrychtujom. Jedno poradza zmiarkować: potrza nom wszyjskim kople fest prziciongnońć bo bydzie na isto knap. Płat za pomiyszkanie, sztrom a hajcogi pońdom na wiyrch, zasik geltaki bydom telkie, iże na nie portmaneja niy potrza. Ojropa łod piyrszygo zwekslowała swoji marki, fonty abo inksze francki na jakiesik „Euro”. Te co szporowali i trzimali betki we sztrołzaku tyż ci już wszyjsko na dulary zwekslowali a no, pynzjonisto, elwrom, dziepiyro co wydanym lebo żyniatym, starkom i starzikom bydzie richtik knap podwiyl briftryjger niy przińdzie i na pile abo inksze medikamynty niy styknie.

Jedno co łostało po tym wanieliku Buzku to fol „dymokracjo”. Kcesz dować bele ftorymu do gracy – to dowosz. Niy kcesz – to ... musisz!!!

Boch tyż usuchnoł kiejsik przi naszym magistracie jak jedyn byamter eklerowoł starymu Kupnymu:

Wiedzom Łoni, panie Kupny, narodowi niy lza brać w graca, brać łapowy.

– A fto mozno wziońć, panie szykowny?

Ano, ino „wybrańcy narodu” mogom brać. Wiedzom Łoni???

I tak się miarkuja, iże u nos we Polsce, u nos we Chorzowie bic ci się niy zwekslowało. Chabiom te, kiere się doryli do koryta na podzim i bierom te (choby we naszym magistracie), kierych jesce niy łodchlastli łod jejich stałkow. A wszyjsko nikiej godała staro Piontkowo we mangli na Krojcce:

Bier podwiyl dowajom. Nale, i dowej pokiej bierom !!!

No to pyrsk. Ojgyn z Pniokow